N is for New Mutants


...Bill Sienkiewicz style!


The New Mutants #20, October 1984.


The New Mutants #21, November 1984.


The New Mutants #22, December 1984.


The New Mutants #23, January 1985.


The New Mutants #26, April 1985.


The New Mutants #27, May 1985.


Original art for The New Mutants #29, July 1985.


Original art for The New Mutants #31, September 1985.